לצפייה בכל המבצעים וההטבות
לצפייה בכל המוצרים לשימוש ביתי
לצפייה בכל המוצרים לשימוש מקצועי
סטים
סטים
לצפייה בכל המבצעים וההטבות
לצפייה בכל המוצרים לשימוש ביתי
לצפייה בכל המוצרים לשימוש מקצועי
0
0

תקנון – תנאי שימוש


כללי:

1. אתר אינטרנט www.thuya.co.il ו/או https://thuya.co.il/booster-gel-landing-page/ ו/או thuya.tilda.ws כולל עמודי נחיתה אחרים השייכים למפעיל (להלן: “האתר”) הינו חנות וירטואלית לגולשי ומבקרי האתר (להלן: “המשתמש/ים”) המכיל תוכן פרסומי לרבות תמונות ו/או מצגים גרפיים ו/או מודעות וכו’ (להלן: “התכנים”).


2. המפעיל והבעלים של האתר וכלל התוכן המופיע באתר הינה חברת טוטם אחזקות בע”מ ח.פ 516010295 (להלן: "המפעיל").


3. שימוש באתר לרבות גלישה באתר ו/או ביקור באתר מהווה הסכמה מפורשת של המשתמש לכל התנאים המופעים לעיל בתקנון זה (להלן: “התקנון ו/או תנאי שימוש באתר”).


4. משתמש אשר אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה מתבקש לחדול לאלתר מעשיית כל שימוש באתר ובמידע המופיעה ו/או המתפרסם בו.


5. למפעיל שיקול דעת וזכות בלעדית לערוך מעת לעת שינויים בתקנון זה כגון הוספת תנאים ו/או הסרת תנאים המופעים בתקנון, המפעיל אינו חייב להודיע למשתמש על שינויים הללו, כן באחריות המשתמש לעקוב אחרי שינויים הנ”ל.


6. האתר מוגבל לשימוש אישי בלבד, אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות רווח ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהמפעיל.


7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר באתר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.


הגבלת אחריות המפעיל:

8. המשתמש ורק הוא אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לו ו/או הגרם לו בפועל כתוצאה מהשימוש באתר ולא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו.


9. למפעיל שמורה הזכות ללא הודעה מוקדמת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי לשנות ו/או להסיר ו/או להגביל ו/או לגרוע מהתכנים המתפרסמים באתר או להפסיק פעילות האתר לאלתר אף ללא סיבה.


10. המפעיל אינו מתחייב כי זמינות האתר תהייה ללא הפסקות והפרעות נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת. המפעיל לא ישא בכל נזק מכל סוג שהגרם כתוצאה מחבלה או נזק אחר שייגרם לאתר או למאגרי המידע שלו, או כתוצאה מחדירה בלתי חוקית לאתר או למאגרי המידע שלו, ובכלל זה נזק שעלול להיגרם לציוד קצה של המשתמש ובכלל זה חומרה ותוחנה ולא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו.


11. בכל הנוגע והקשור לקישוריות (“לינקים”) המופיעות באתר והמפנות לאתרים אחרים, המפעיל לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או על שירותים המופעים באתרים אלה.


רישיון צפייה:

12. במסגרת האתר מוצע למשתמש מגיל 18 ומעלה לרכוש קורס הכשרה מקצועית בתחום האסתטיקה והיופי וכן בתחומי משנה רבים נוספים (להלן: “הקורס/ים”).


13. הקורסים נחלקים ללימודי אנליין משמע צפייה מרחוק ובכפוף לרישיון צפייה בתוקף, לקורסים ללא תוכן אונליין אלא פרונטליים בלבד ולקורסים שמכילים הן לימודי אונליין והן לימודים פרונטליים אשר מתקיימים במסגרת THUYA ISRAEL ACADEMY ובהתאם לתנאים אשר מפורסמים במסגרת תוכנית לימודים באתר בעבור כל קורס נפרד.


14. המפעיל מאפשר רכישת רישיון צפייה ו/או קורס/ים דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי או באופן פרונטלי במשרדי המפעיל גם במזומן בכתובת זאב זבוטינסקי 43 קומה 1, רמת גן THUYA ISRAEL ACADEMY.


15. השימוש בתוכני הקורסים מותר (תמונות, טקסטים, אנימציות, קובצי קול ווידאו, תרגול) אך ורק למטרות לימוד, או למטרות שימוש הוגן המפורטות בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ובכפוף לרכישת רישוי צפייה אישי (פרטי).


16. הצפייה בקורסים כפופה לרכישת רישוין צפייה, פרטי, לתכנים הרצויים.


17. תקופת הרישיון צפייה לכל קורס נפרד היא בת 6 חודשים מיום רכישה.


18. רישיון צפייה הוא אישי ואינו ניתן להעברה.


19. אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בכולם או בחלקם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתקנון זה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמה מפורשת של המפעיל בכתב ומראש.


20. אין לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים על מנת להשיג גישה לתוכן הדיגיטלי.


21. אין להעביר, להשכיר, לתת רישיון משנה, להשאיל, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בתוכן הדיגיטלי הזמין לצד שלישי.


רכישת מוצרים באתר:

22. המפעיל שומר לעצמו הזכות לפרסם מפעם לפעם מוצרים הזמנים לרכישה באתר ובכלל זה כולל מבצעים, הנחות עם או בלי דמי משלוח בתשלום.


23. על המשתמש חלה החובה במעמד ההזמנה והתשלום בגין המוצרים לוודא כי כל הפרטים אשר מוסר/ת למפעיל בעת הרכישה נכונים שכן ישא המשתמש בעלויות נוספות לרבות תשלום דמי משלוח בפעם הנוספת במידה והמוצרים ישלחו לכתובת שגויה עקב טעות במסירת הפרטים ע”י המשתמש.


24. מובן כי כול תמונות המוצר/ים הן להמחשה בלבד כולל מלל פרסומי, מכל מקום במידה של סטירה בין המלל הפרסומי והוראות שימוש כמופעיות בשפה העברית על גבי אריזת המוצרים, הוראות שימוש על גבי אריזת המוצרים גוברות.


25. חשוב- מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתו בלעדי של המפעיל, יעניק המפעיל למשתמשים המחזיקים ב"תעודה מקצועית" מטעם חב' THUYA ISRAEL בלבד, הנחה מיוחדת של עד 20% משוויי ההזמנה.


26. על מנת לקבל הנחה מיוחדת זו, על משתמש בעת אישור ההזמנה בסל הקניות להקליד מס' תעודת זהות שלו בשורת ההנחות המיועדת לכך ולוודא כי מספר תעודת זהות המוקלד (בסל הקניות באתר) זהה למספר ת"ז המופיע בתעודה מקצועית של המשתמש.


27. חשוב להדגיש כי בעל תעודה מקצועית אינו מעוניין להקליד מס' תעודת זהות שלו באתר כדי לקבל את ההנחה המיוחדת אינו חייב להקלידה בסל הקניות, ומוזמן לבצעה את הרכישה תוך קבלת ההנחה לה זכאי גם ע"י ביצוע הרכישה במסגרת פנייה ישיראה בטלפון למשרדי המפעיל.


ביטול עסקה:

28. משתמש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.


זכויות יוצרים:

29. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באתר של ספק משנה כגון vimeo ובכל חלק בו לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של המפעיל ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור למפעיל זכויות קניין רוחני בין היתר, בבסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.


30. חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, לשכפל, לשנות, להציג למכירה או לשווק תכנים ו/או כל פרט גרפי ו/או ספרותי ו/או אחר אשר מופיע ו/או הופיע בו ו/או יופיע באתר, ובכלל זה סימני מסחר, תמונות, טקסטים, סרטונים, וקוד-מחשב וכו’ ללא אישור בכתב ומראש מטעם המפעיל וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.


31. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של המפעיל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.


32. אין בהוראות ובתנאים האמורים בתקנון זה לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.


מדיניות הפרטיות:

33. ביקור או גלישה באתר אינו מחייב רישום מוקדם ואינו מחייב למסור פרטים אישיים כתנאי לשימוש רגיל באתר, אך ייתכן ותתבקש להירשם לאתר ולמסור פרטים אישיים.


34. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין המשתמש חייב למסור פרטיים אישיים. אם המשתמש יבחר להירשם לאחד או יותר מהשירותים המוצעים באתר המצריכים מסירת פרטים, המשתמש נדרש למלא פרטים אישיים נכונים ומדויקים וכן לעדכנם על פי הצורך.


35. המפעיל רשאי לשלוח למשתמש קובץ זיהוי (“cookie”), באמצעותו יוכל המפעיל לזהות את המחשב באמצעותו המשתמש מתחבר לאתר.


36. המפעיל רשאי לעשות שימוש במידע המופיע בקובץ זה. כמו כן רשאי המפעיל לעקוב אחרי פעילות משתמש באתר ולאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמש באתר.


37. הפרטים שמסרת בעת שעשית שימוש באתר וכן הפרטים שנאספו בעת שעשית שימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של המפעיל.


38. המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים אלה, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ובכפוף להוראות כל דין, והמפעיל מצהיר בזאת כי הוא מסכים לשימוש כגון דא.


39. זאת ועד, המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים שמסר המשתמש ו/או במידע שנאסף אודות המשתמש כתוצאה מהשימוש באתר למטרות שיווקיות וכן לעשות שימוש בפרטים אלה לצורך הפקת מידע סטטיסטי, ניתוחו ושמירתו. כמו כן, המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים אלה לצורך הפקת מידע סטטיסטי עבור צדדים שלישיים, בכפוף לכך שהמידע שיועבר לצד שלישי לא יזהה את המשתמש באופן אישי.


40. בכפוף לתיוקן מס’ 40 התשס”ח- 2008 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב– 1982, מובהר בזאת כי באם לא סימן המשתמש אחרת בעת הרשמתו לאתר ו/או לאחד השירותים המוצעים בו, רשאי המפעיל לעשות שימוש בפרטים שמסר המשתמש כדי לשלוח אליו עדכונים אודות האתר או השירותים המוצעים בו ו/או מידע פרסומי ו/או כל מידע אחר. באם המשתמש אינו מעוניין בכך, יהא עליו להסיר את עצמו מרשימת התפוצה של האתר ו/או לפנות לשם כך למפעיל באמצעות דף “צור קשר” המופיע באתר.


41. המפעיל יהיה רשאי למסור את פרטים האישיים של המשתמש לכל רשות מוסמכת או לכל צד שלישי במידה והמשתמש ביצעה באתר שימוש האסור על פי האמור בתקנון זה או בכל נסיבות אחרות בהן הדבר נדרש, לפי שיקול דעתו של המפעיל.


שימוש אסור:

42. על המשתמש חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר ו/או בתכנים מכל סוג המוצגים בו לכל מטרה שמפרה או עלולה להפר הוראות כל דין ו/או עלולה לגרום לנזק או פגעיה מכל סוג למפעיל או מי מטעמו, לרבות כל פגעיה בפעילות התקנה של האתר או בקווי התקשורת של האתר או של ספקיו או של משתמש אחר ובכלל זה גרימת נזק לתוכנה או חומרה של המוזכרים לעיל.


43. במסגרת תקנון זה המשתמש מתחייב להימנע מעשיית כל שימוש במאגרי המידע המוסתרים של המפעיל או משתמש אחר, כן מתחייב המשתמש להימנע מלהעתיק ו/או לצלם ו/או לשנות ו/או לפרסמם ו/או להציג באתרי אינטרנט חיצוניים או בכל מדיה אחרת תמונות, מצגים גרפיים, כתבות, מודעות וכו’ בשלמותם או בחלקם או לעשות בהם כל שימוש אחר הנוגד כל דין ו/או תנאי מתנאי התקנון זה.


פרסום/ושירותים של צדדים שלישיים באתר:

44. באתר מפורסמים פרטי קשר ו/או לינקים וכו' של צדדים שלישיים, לרבות מדריכות/מרצות מטפלות/קוסמטיקאיות/בעלי מקצוע בתכום הרמת גבות/ריסים וכו', למען הסר ספק, המפעיל אינו אחראי על טיב השירותים ו/או מחירים ו/או זמינות השירותים ו/או מוצרים של צדדים שלישיים, על כן באחריות המשתמש לערוך את כל הבדיקות הדרושות מבחינתו בטרם התקשר בהסכם מול צד שלישי כולשהו המפרסם עצמו באתר.


שיפוי:

45. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לו ו/או למי מטעמו, בעקבות הפרת תנאי תקנון זה על ידי מי מהמשתמשים באתר.


46. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או כל הוצאה אחרת שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.


דין, סמכות ומקום שיפוט:

47. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב- יפו.


48. מובהר, כי הניסוח בהסכם זה מנוסח בלשון זכר אולם למען הסר ספק יובהר, כי הדבר נובע מטעמי נוחיות בלבד וכי התכנים כולם מיועדים לשני המינים גם יחד.


יצירת קשר:

49. ניתן ליצור קשר עמנו בכל נושא באמצעות דף צרו קשר, המופיע באתר או בכתובת הבאה: זאב זבוטינסקי 43, רמת גן, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.


50. קראתי ואני מסכים ללעשות שימוש באתר בהתאם לתקנון לעיל.

הטקסט מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
© All Rights Reserved to Thuya Israel. Privacy Policy. Designed and Developed By Studio Splav.
Thuya Israel
Professional line

תמיד זמינים ליצירת קשר

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Made on
Tilda